Sponsringspolicy

1. Förord

Såväl idrottsvärlden som företagsvärlden engagerar många människor. Ibland möts dessa världar och kan dra nytta av varandra. Detta ömsesidiga behov kan nyttjas till att åstadkomma lyckade samarbeten i sponsringsprojekt. Sponsring är därmed att likna vid en affärsöverkommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. Gåvor och välgörenhet är inte förenligt med Egirs-koncernens sponsringsverksamhet.

Egirs-koncernens sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religösa undertoner avböjer vi oss från att sponsra.

Egirs-koncernens sponsring ska kunna användas i marknadsföring samt vara varumärkesbyggande för företaget. Vi förordar lite till många hellre än mycket till få.

Förfrågningar till företaget via anställda eller bekanta till anställda är vanliga och viktiga att kunna hantera. Likaså är det vid sådana tillfällen viktigt att den anställde känner att Egirs-koncernen ställer upp. Vi erbjuder vid sådana tillfällen i första hand reklammaterial i lämplig omfattning.

2. Sponsringspolicy Egirs-koncernen

Egirs-koncernens sponsring ska kännetecknas av Affärsmässighet, Lokal förankring och Framåtsträvan och innehålla en väl avvägd Motprestation.

2.1 Affärsmässighet

Företaget ägnar sig inte åt välgörenhet. Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för Egirs-koncernen intressant motprestation (se nedan).

2.2 Lokal förankring

Företaget har sin huvudsakliga utkomst inom västra östergötland . På samma sätt ska sponsring vara riktad till förmån för detta område och boende där.

2.3 Motprestation

Motprestationer Egirs-koncernen erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

• Egirs-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering.

• Egirs-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.

• Sponsringsprojektet ger en positiv mediapublicitet där Egirs-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt gärna exklusivt.

2.4 Beslutanderätten

Beslutanderätt i sponsringsärenden har VD och styrelseordförande. Sponsringsavtal ska alltid skrivas.